برای اطلاعات بيشتر : www.chamilapohl.de | info@chamilapohl.de

تلفن : 249600 ( 004940 )

فاکس : 249557 ( 004940 ) هامبورگ - آلمان

مسئول و مرکز خدمات و سرويس در ايران : آقای مهندس محمد رضا بختياری

تلفن : 66007931 و فاکس : 66055284 تهران - ايران Teheran - Iran